How to Setup

คู่มือการตั้งค่าเพื่อใช้งาน eduroam ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ

หากเป็นการใช้งานในครั้งแรกจะต้องเปลี่ยน password ก่อน ที่ https://password.kku.ac.th

การเข้าใช้งานจะใช้ username ที่มี domain @kku.ac.th เพื่อจำแนกว่าเป็น username ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

username: abc@kku.ac.th, 62xxxxxxx-x@kku.ac.th หรือ user-kkumail@cassia.kku.ac.th
password: password ของ kku-net

1. อุปกรณ์ IOS iPhone, iPad และ Mac OS เข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม ใส่ username และ password ก็สามารถใช้งานได้ทันที

2. อุปกรณ์ Android บางรุ่นไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม แต่บางรุ่นจะต้องตั้งค่าก่อนดังนี้

วิธี EAP: PEAP
การรับรองเฟส 2: mschapv2

เอกลักษณ์: username –> abc@kku.ac.th, 62xxxxxxx-x@kku.ac.th หรือ user-kkumail@cassia.kku.ac.th
รหัสผ่าน: password ของ kku-net

3. Windows10 เข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

4. Windows 7