eduroam@KKU

eduroam01-1-3

บริการ eduroam มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเครือข่ายสมาชิกของ eduroam ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)